Príchod - odchod Check-In: od 16:00 do 19:00 Check-Out: od 8:00 do 10:00
Zavolajte nám +421 907 103 516
Napíšte nám liptov@apartmanliptov.sk

Ubytovací poriadok

UBYTOVACÍ PORIADOK pre ubytovanie klientov v apartmáne Liptov

 

Článok I.
Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia

1.Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť správcovi doklad o totožnosti. Klient obdrží kľúč od izby.
2.Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu lokality premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
3. V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.
4. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
5. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradia pre ktoré je vyhradené iné miesto.
6. Psov a iné zvieratá môže ubytovacie zariadenie ubytovať za podmienky, že s tým ubytovacie zariadenie súhlasí. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa.
7. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. V deň príchodu je klient oprávnený používať ubytovanie od 16,00 a v deň odchodu do 10,00 hod.
8. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.
9. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať izbu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal.

 

Článok II.
Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

 

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1.Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.
2.V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má správca apartmánu právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času / termínu.